XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 marca 2022

W dniu 22 marca 2022 roku  /wtorek/ o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się  XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Zainteresowanych zapraszamy serdecznie do oglądania transmisji na żywo na stronie UG zakładka rada gminy/transmisja na żywo lub na portalu Posiedzenia.pl/serokomla zakładka transmisji.                                      

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy za 2021 rok.

 6. Sprawozdanie Komisji Stałych z realizacji planów pracy za 2021 rok.

 7. Informacja w zakresie umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty należności nie wynikających z ordynacji podatkowej, według stanu na dzień 31 grudnia.

 8. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  z działalności za 2021 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

 10. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2021 rok.

 11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Serokomla na lata 2018-2023 za rok 2021.

 12. Podjęcie uchwały w sprawieprzyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Gminie Serokomla.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym. 

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonych
  w obrębie Nowa Ruda do gminnego zasobu nieruchomości.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Serokomla na 2022 rok.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego wymiaru godzin dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy Serokomla w roku szkolnym 2022/2023.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy dotyczącego utworzenia kierunku lekarskiego na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.

 22. Sprawy różne.

 23. Zapytania.

 24. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy

 

/-/ Janusz Kozarski

Galeria

 • Powiększ zdjęcie