Stypendium Szkolne 2016/2017

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 kwietnia 2017

Wójt Gminy Serokomla informuje,  że do 15 czerwca 2017 r. przyjmowane będą dokumenty potwierdzające wydatki związane z relizacją obowiązku szkolnego.

Dokumenty przyjmowane są w Urzędzie Gminy Serokomla (pok. nr 26).

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

1.Całkowita lub częściowa refundacja kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą:

• płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym tj. czesne za naukę w szkole, korepetycje, kursy nauki języków obcych, informatyki, zajęcia sportowe, w tym na basenie, nauka tańca, nauka gry na instrumentach muzycznych, wycieczki szkolne i tematyczne (np. teatr, kino, muzeum i in.). Koszty związane z uczestnictwem w praktykach zawodowych lub kursach edukacyjnych;

 

2.Całkowita lub częściowa refundacja kosztu obowiązkowego ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków;

 

3.Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki:

• zakup podręczników tj.: podręczniki, lektury, vademecum, kompendium, słowniki, atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe - jeśli są to wydatki związane z zajęciami szkolnymi obligatoryjnie wymagane przez szkołę;

• pomoce dydaktyczne i przybory szkolne tj.: tornister lub plecak szkolny, torba szkolna, zestaw komputerowy (komputer, drukarka, płyty CD, dyskietki) kalkulator, piórnik, przybory geometryczne, zeszyty, bloki rysunkowe, gumki, temperówki, taśma klejąca, klej, korektor, długopisy, ołówki, kredki, rapidografy, cyrkle, pisaki, farby i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi; opłata za Internet, jeśli program nauczania ucznia przewiduje korzystanie z Internetu;

• strój sportowy wymagany w procesie edukacji, tj.: odzież sportowa: spodenki sportowe – maks. 1 szt. w semestrze, koszulki sportowe – maks. 2 szt. w semestrze, getry – maks. 1 szt. w semestrze, skarpetki/podkolanówki na zajęcia w-f – maks. 2 pary w semestrze, dres –maks. 1 komplet w semestrze – czyli spodnie dresowe i bluza, kąpielówki – maks. 1 szt. na semestr, kostium pływacki – maks. 1 szt. na semestr, czepek – maks. 1 szt. na semestr, okulary pływackie – maks. 1 szt. na semestr., obuwie sportowe maksymalnie 1 para na semestr: typu: tenisówki, halówki, trampki lub adidasy, klapki na basen – maks. 1 para;

 

Kwota przeznaczona na zakup stroju sportowego nie może przekroczyć 1/3 kwoty przyznanego stypendium.

 

Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej:

„…Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego."

 

• inne artykuły niezbędne do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół tj.: przybory plastyczne – m.in.: farby, płótna, blejtramy, pędzle; instrumenty muzyczne, ubiór ochronny (fartuchy, mundurki wymagane przez szkołę) oraz inne związane ze specyfiką szkoły; art. potrzebne do wykonania prac dyplomowych itp.,

 

4. Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów):

• dojazd do i ze szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej,

• zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji.

 

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie dokumentów tj.:

- imiennych faktur VAT,

- imiennych rachunków,

- biletów imiennych miesięcznych,

- kwitariuszy,

- dowodów wpłaty KP.

 

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru, filharmonii itp. można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzonego przez szkołę lub pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

 

Powyższe dokumenty powinny zawierać: - nazwę wystawcy,

- datę wystawienia/sprzedaży; Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium szkolne.

- numer dokumentu,

- imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego.

- pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji

– istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne”.

 

Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

PONADTO NIE MOŻNA FINANSOWAĆ ZE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA STYPENDIUM SZKOLNE:

 • zakupu mebli (poza wymienionymi na liście wydatki kwalifikowane), sprzętu gospodarstwa domowego, odtwarzaczy np.: mp3, mp4, dvd, telewizorów, zestawów kina domowego, kamer internetowych, konsol np.: PlayStation, PSP, Xbox, Nintendo, a także rowerów, rolek, okularów, leków, żywności;

 • zakupu

 • zakupu okularów korekcyjnych;

 • zakupu dokonanego w systemie ratalnym;

 • kosztów instalacji telewizji satelitarnej;

 • kosztów aktywacji dostępu do sieci internetowej;

 • kosztów utrzymania mieszkania;

 • kosztów rehabilitacji i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;

 • wyjazdów (kolonii i obozów) o charakterze wypoczynkowym;

 • kosztów związanych z opłatą za komitet rodzicielski, ubezpieczenie ucznia, czy wyżywienie w szkole (poza uczniami szkół ponadgimnazjalnych);

 • zakupu książek hobbistycznych, które nie są związane ze szkołą np. wędkarskie;

 • zakupu podręczników i lektur do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta (chyba że nauczyciel będzie tego wymagał od uczniów – konieczne zaświadczenie od nauczyciela prowadzącego dany przedmiot).

Galeria

 • Powiększ zdjęcie