Uroczystość poświęcenia samochodu pożarniczego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 stycznia 2018

W niedzielę 21 stycznia 2018 r. w Serokomli odbyła się uroczystość poświęcenia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM 18. 340 4X4 BB i nadania imienia.

Gmina otrzymała dofinansowanie z Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, z Działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 747 840 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło 442 190,37 zł, środki własne Gminy to 305 649,63 zł.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w kościele p. w. św. Stanisława BM w Serokomli przez proboszcza parafii księdza kanonika kapelana strażaków Henryka Domańskiego.   Po mszy św. wyemitowano film prezentujący możliwości techniczne wozu strażackiego. Na placu przed kościołem dokonano uroczystego poświęcenia samochodu pożarniczego.

W dalszej części uroczystości nastąpił przemarsz pododdziału i pocztów sztandarowych na miejsce uroczystego apelu - plac przed strażnicą OSP w Serokomli.

W obecności zgromadzonych mieszkańców, zaproszonych gości, druhów strażaków, drużyny młodzieżowej nastąpiło złożenie meldunku gotowości do rozpoczęcia uroczystości z okazji poświęcenia i przekazania samochodu ratowniczo - gaśniczego.

Po złożonym meldunku przez Dowódcę uroczystości druha Pawła Szyszkowskiego  - Prezesowi Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie druhowi Marianowi Starownikowiu i przyjęciu meldunku - podniesiono flagę państwową na maszt i odśpiewano hymn państwowy.

Prezes OSP Serokomla Mieczysław Gałęzowski powitał zaproszonych gości:

-  Proboszcza Parafii Serokomla Księdza Kanonika Kapelana Strażaków Henryka Domańskiego,

- Księdza wikariusza Artura Petkowicza,

- Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego – Pana Marcina Czyżaka, który uroczystość zaszczycił swoją obecnością w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego,

- Prezesa Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie – druha Mariana Starownika,

- Dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie – druha Tadeusza Szyszkę,

- Starostę Powiatu Łukowskiego i jednocześnie Prezesa Oddziału Powiatowego Związku OSP w Łukowie – Pana Janusza Kozioła,

- Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie – druha Tomasza Majewskiego,

- Komendanta Powiatowej Policji w Łukowie – Pana Leszka Misiaka,

- Komendanta Komisariatu Policji w Adamowie – Pana Marcina Baniaka,

- Przewodniczącego Rady Gminy Serokomla – Pana Janusza Kozarskiego wraz z Radnymi Gminy Serokomla,

- Wójta Gminy Serokomla – Pana Piotra Chabra,

- Zastępcę Wójta Gminy Serokomla – Panią Anetę Mazur,

- Sekretarza Gminy Serokomla – Panią Teresę Ponikowską,

- Skarbnika Gminy Serokomla – Panią Joannę Chojęta,

- Dyrektor Zespołu Szkół w Serokomli – Panią Hannę Niedziółka,

- Dyrektor GBP w Serokomli – Panią Justynę Gruba,

- Kierownik GZUK w Serokomli – Panią Ewę Mazur,

- Pełnomocnika do spraw Organizacji Pozarządowych – Panią Annę Abramczuk,

- Pracownika Urzędu Gminy Serokomla – Pana Tomasza Boreczka,

- Prezes SMGS – Panią Zofię Gałęzowską,

- Prezes Stowarzyszenia Kolonia Zachodnia – Panią Annę Rosłan,

- Prezesa Klubu Sportowego ,,Polesie Serokomla” - Pana Ryszarda Kaszubskiego.

- Sekretarza Zarządu Gminnego ZOSP RP w Serokomli – Pana Lecha Lutyńskiego,

- Pracownika emerytowanego JRG w Łukowie – druha Jerzego Biska,

- Państwa Danutę i Tadeusza Drejka,

- Państwa Alinę i Wiesława Gałązków,

- Poczet sztandarowy OSP Charlejów oraz kolegów druhów,

- Poczet sztandarowy OSP Serokomla, kolegów druhów, członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Serokomla,

Następną częścią uroczystości był odbiór aktu przekazania samochodu pożarniczego, kluczyków i dowodu rejestracyjnego z rąk Wójta Gminy Serokomla Pana Piotra Chabra. Akt przekazania odebrał Prezes OSP Serokomla druh Mieczysław Gałęzowski, kluczyki i dowód Naczelnik OSP Serokomla – druh Piotr Goździak, kierowca – druh Paweł Gruba.

Następnie przystąpiono do nadania imienia i przecięcia wstęgi. Matka chrzestna  Zofia Gałęzowska – prezes SMGS, opiekun Janusz Kozarski – przewodniczący RG Serokomla, osoby reprezentujące społeczeństwo: Anna Abramczuk – pełnomocnik ds Organizacji Pozarządowych, Danuta Drejka – v-ce Prezes SMGS, Józef Futera – Radny Gminy Serokomla, Tadeusz Drejka – były Dyrektor ZS Serokomla. Matka chrzestna w imieniu ludu strażackiego i społeczności nadała imię ,,Florian”. Przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele gości zaproszonych z województwa, powiatu i władz lokalnych. Dokonano próby technicznej pojazdu – przeszła pomyślnie. Nowy samochód pożarniczy – to średni samochód, ratowniczo – gaśniczy MAN TGM 18.340 4x4 BB, który zabudowano i wyposażono m.in. w zbiornik środków gaśniczych 4500l, oraz zbiornik na środek pianotwórczy 450l, linię szybkiego natarcia, działko wodne; jest to samochód uterenowiony.

Prezes OSP Mieczysław Gałęzowski podkreślił, iż otrzymany samochód jest efektem starań Wójta Gminy Serokomla Pana Piotra Chabra i innych wielu osób oraz instytucji. Wyraził w imieniu wszystkich druhów OSP Serokomla wdzięczność i serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania przez jednostkę tego samochodu.

Po uroczystym przekazaniu samochodu głos zabrali Wójt Gminy Serokomla i zaproszeni goście. Pogratulowali strażakom nowego nabytku i podziękowali za całokształt pracy, za poświęcenie, zaangażowanie dla dobra środowiska lokalnego.

 Podczas uroczystości Prezes OSP Mieczysław Gałęzowski i Naczelnik OSP Serokomla  Piotr Goździak wręczyli dyplomy i medale okolicznoścowe osobom wspirającym działalność OSP Serokomla. Dyplomy uznania otrzymali: Ksiądz Kapelan Henryk Domański, Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego – Pan Marcin Czyżak, Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie – druh Marian Starownik, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie – druh Tadeusz Szyszko, Starosta Powiatu Łukowskiego – Pan Janusz Kozioł, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie – druh Tomasz Majewski, Wójt Gminy Serokomla – Pan Piotr Chaber, Zastępca Wójta Gminy Serokomla – Pani Aneta Mazur. Medale okolicznościowe otrzymali: Prezes SMGS - Pani Zofia Gałęzowska, Przewodniczący Rady Gminy Serokomla - Pan Janusz Kozarski,  Pełnomocnik ds Organizacji Pozarządowych  - Pani Anna Abramczuk, V-ce Prezes SMGS – Pani Danuta Drejka, były Dyrektor ZS Serokomla – Pan Tadeusz Drejka, Radni Gminy Serokomla w osobach: Pan Józef Futera, Pani Anna Magnuszewska, Pan Piotr Stolarczyk, Pani Małgorzata Bancerz, Pani Mariola Dębińska – Kwoczko,  Pani Maria Kielmas, Pani Danuta Jasińska, Pan Mieczysław Czajka, Pan Henryk Antecki, Pan Andrzej Kociel, Sekretarz Gminy Serokomla – Pani Teresa Ponikowska, Skarbnik Gminy Serokomla – Pani Joanna Chojęta, Pracownik emerytowany JRG w Łukowie – druh Jerzy Bisek.

Po części oficjalnej zaproszono wszystkich obecnych  na  poczęstunek.

Prezes OSP Serokomla Mieczysław Gałęzowski

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie