Stypendium Szkolne 2020/2021

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 września 2020

Wójt Gminy Serokomla informuje,  że do 15 września 2020 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie za miesiąc sierpień 2020 r. (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.).

Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.

Wymagane dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia):
- Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
- Zaświadczenie o wysokości:
- dochodu netto z zakładu pracy
- renty/emerytury (odcinek renty/emerytury)
- alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika lub decyzja z GOPS - funduszu alimentacyjnego),
- Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
- Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- Zaświadczenie lub decyzja z GOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny).
- Decyzja wymiarowa (nakaz podatkowy) lub zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny 308,00 zł
- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2019r. lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych),
- Zaświadczeniez Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu  oraz dowód opłacenia składek w ZUS 

(działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),
- Zaświadczenie ze szkoły ,

- Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO:

 • zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych nierefundowanych w ramach innych programów pomocowych
 • zakup słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, fizycznych i chemicznych, lektur szkolnych
 • zakup zeszytów, przyborów szkolnych (np. kalkulatora, bloku, teczek szkolnych, okładek na książki i zeszyty, materiałów piśmienniczych, segregatorów, korektorów, zakreślaczy, markerów, dziurkaczy, zszywaczy, patyczków do liczenia i innych związanych z zajęciami szkolnymi)
 • zakup tornistra, plecaka szkolnego, torby szkolnej, worka na obuwie zmienne
 • zakup komputera, tabletu, laptopa, drukarki, tuszu do drukarki, komputerowych programów edukacyjnych potrzebnych na zajęcia
 • zakup papieru do drukarki
 • pokrycie kosztu udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
 • pokrycie kosztu uczestnictwa w kółkach zainteresowań w szczególności udziału w zajęciach: sportowych, językowych, muzycznych, tanecznych, informatycznych i innych
 • pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od września 2019 – czerwca 2020)
 • pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
 • zakup mundurka szkolnego
 • zakup stroju galowego
 • zakup stroju sportowego na zajęcia w-f:

- spodenki sportowe /szorty sportowe / getry / leginsy

- koszulki sportowe

- dres / spodnie sportowe / bluza sportowa

- skarpetki sportowe

 • zakup obuwia sportowego / korków
 • zakup odzieży, obuwia i przyrządów niezbędnych do odbycia praktyk szkolnych zawodowych
 • pokrycie kosztów wyjazdu na wycieczkę szkolną o charakterze edukacyjnym, zieloną szkołę, obóz sportowy
 • czesne za naukę
 • pokrycie kosztów zakupu biurka, krzesła do biurka, lampy biurowej

UWAGA:

1) Dowód potwierdzający poniesione wydatki (oryginał faktury, oryginał rachunku uproszczonego) musi być imiennie wystawiony na wnioskodawcę (rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia).

2) W przypadku płatności za zakupiony towar przelewem niezbędne jest dodatkowo potwierdzenie płatności

3) Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby było zgodne z w/w katalogiem wydatków kwalifikowanych, a przede wszystkim istotne jest aby, np. plecak miał adnotację „SZKOLNY”, a spodenki miały adnotację „SPORTOWE”. Jeśli zakupiony artykuł nie ma takiego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku to dopuszcza się sporządzenie odpowiedniej adnotacji przez sprzedawcą, która umieści opis, pieczęć i czytelny podpis.

4) Ważne jest, aby zakupy były dokonywane w sposób racjonalny, zarówno co do ilości, jak i co do ceny zakupionego towaru.

PONADTO NIE MOŻNA FINANSOWAĆ ZE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA STYPENDIUM SZKOLNE:

 • zakupu mebli (poza wymienionymi na liście wydatki kwalifikowane), sprzętu gospodarstwa domowego, odtwarzaczy np.: mp3, mp4, dvd, telewizorów, zestawów kina domowego, kamer internetowych, konsol np.: PlayStation, PSP, Xbox, Nintendo, a także rowerów, rolek, leków, żywności;
 • zakupu okularów korekcyjnych;
 • kosztów instalacji telewizji satelitarnej;
 • kosztów aktywacji dostępu do sieci internetowej;
 • kosztów utrzymania mieszkania;
 • kosztów rehabilitacji i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
 • wyjazdów (kolonii i obozów) o charakterze wypoczynkowym;
 • kosztów związanych z opłatą za komitet rodzicielski, ubezpieczenie ucznia, czy wyżywienie w szkole (poza uczniami szkół ponadgimnazjalnych);
 • zakupu książek hobbistycznych, które nie są związane ze szkołą np. wędkarskie;
 • zakupu podręczników i lektur do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta (chyba że nauczyciel będzie tego wymagał od uczniów – konieczne zaświadczenie od nauczyciela prowadzącego dany przedmiot).

Galeria

 • Powiększ zdjęcie