Jednostki oświatowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Na terenie Gminy Serokomla funkcjonuje:

- Szkoła Podstawowa w Krzówce

       

- Zespół Szkół w Serokomli,
w skład którego wchodzi: Przedszkole Publiczne, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

 

Placówki realizują cele i zadania określone w Ustawie z dnia  7 września 1991 roku o systemie oświaty i w przepisach wykonawczych  wydanych na jej podstawie w zakresie edukacji, wychowania, profilaktyki i opieki. Celem działań  jest  wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym,  a w szczególności zapewnienie uczniom zdobycia i wykorzystywania odpowiedniej wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie prawidłowych postaw życiowych. Do wykonywania  zadań szkoły  wykorzystują własną bazę w postaci programów nauczania, programów wychowawczych, profilaktycznych oraz sal lekcyjnych i środków dydaktycznych pracowni komputerowych, bibliotek, obiektów sportowych i stołówek oraz pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.

Ponadto szkoły oferują:

  • dodatkowe zajęcia edukacyjne
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
  • pomoc  psychologiczną i pedagogiczną  oraz materialną
  • zajęcia wspomagające rozwój uczniów z zaburzeniami rozwojowymi
  • uczestnictwo w różnych sferach życia społecznego.

Nadzór merytoryczny finansowy nad placówkami oświatowymi w Gminie Serokomla  prowadzi komórka oświatowa Urzędu Gminy Serokomla.