Skargi i wnioski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski do Urzędu Gminy w Serokomli można składać na kilka sposobów:

 

  • osobiście w Urzędzie Gminy, godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 15.45;
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gminaserokomla.pl
  • faksem na nr (25) 755 45 02
  • pisemnie na adres Urzedu Gminy podany w kontakcie.

 

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.).


Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1). Urzęd Gminy w Serokomli nie udziela odpowiedzi na listy i e-maile anonimowe oraz nieopatrzone adresem pocztowym.