Przetwarzanie danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

W Urzędzie Gminy Serokomla wyznaczony został

  Inspektor Ochrony Danych:

 Ireneusz Grzyb

 kontakt email: inspektor@cbi24.pl

 tel. 733 119 800

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

         Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Serokomla z siedzibą: ul. Warszawska 21, 21 - 413 Serokomla, tel.: 25 755 45 02,  e-mail: sekretariat@gminaserokomla.pl, reprezentowana przez Wójta.

 W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia – w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody przez osobę  której dane dotyczą;

 art. 6 ust. 1 lit. b) ww. Rozporządzenia – w przypadku podjęcia czynności zmierzających do podpisaniu umowa, a następnie podpisania i realizacji zapisów umowy;

  art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia – w przypadku wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Gminie Serokomla;

 art. 6 ust. 1 lit. e) ww.  Rozporządzenia- w przypadku konieczności wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

 – wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.