OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

W tabeli przedstawione są poziomy jakie powinna osiągnąć gmina określone w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 13 września 1995 r. outrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.)

 

Lata

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez Gminę Serokomla

0

14,61

26,53

26,23

23

39,13

32,61

 

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez Gminę Serokomla

0

100

100

0

100

100

100

 

 

 

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez Gminę Serokomla

5,58

18,54

32,93

25,57

24,88

9,51

0