Jesteś tutaj: Start / Kontakt

Kontakt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Urząd Gminy Serokomla

ul. Warszawska 21
21-413 Serokomla

tel : (25) 755-45-02
fax: (25) 623-97-11

e-mail: sekretariat@gminaserokomla.pl
strona www: http://gminaserokomla.pl

https://www.facebook.com/GminaSerokomla

Adres skrytki Urzędu Gminy Serokomla na ePUAP: /ugserokomla/skrytka

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.45 – 15.45

Kasa Urzędu Gminy czynna jest w godzinach 9:00 - 12:40 

Dane do faktury VAT

Nabywca:
Gmina Serokomla
ul. Warszawska 21
21-413 Serokomla
NIP: 825-208-00-37
REGON: 711582470

Odbiorca:
Urząd Gminy Serokomla
ul. Warszawska 21
21-413 Serokomla

Numer konta:
BS Krzywda O/Serokomla
98 9203 0002 0020 0035 2000 0020

OPŁATY ZA GOSP. ODPADAMI KOMUNALNYMI

75 9203 0002 0020 0035 2000 0240

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

         Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Serokomla z siedzibą: ul. Warszawska 21, 21 - 413 Serokomla, tel.: 25 755 45 02,  e-mail: sekretariat@gminaserokomla.pl, reprezentowana przez Wójta.

 

 W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

  art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia – w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody przez osobę  której dane dotyczą;

  art. 6 ust. 1 lit. b) ww. Rozporządzenia – w przypadku podjęcia czynności zmierzających do podpisaniu umowa, a następnie podpisania i realizacji zapisów umowy;

   art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia – w przypadku wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Gminie Serokomla;

  art. 6 ust. 1 lit. e) ww.  Rozporządzenia- w przypadku konieczności wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

  

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

 

 – wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

  

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Serokomla dostępnych jest w zakładce "Przetwarzanie danych osobowych".